شیر عصائی ستاره ای و ربع گرد

شیر عصائی ستاره ای و ربع گرد

شیر عصائی ستاره ای و ربع گرد

تجهیزات برودتی